అంత్యక్రియలు జరిగిన మరుసటి రోజే లేచొచ్చాడు..

అంత్యక్రియలు జరిగిన మరుసటి రోజే లేచొచ్చాడు..