అమ్మాయిలకు గుండ్రంగా ఉంటాయి నడుస్తే ఊగుతూ ఉంటాయి ఏంటి….