ఆగస్ట్ 8న అమావాస్య ఆదివారం ఇంట్లో వాళ్ళు పొరపాటున ఈ కూర తింటే దరిద్రం ఒకవేళ ఇది తింటే కుబేరులే !

By | 06/08/2021

(786)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *