ఇంట్లో రాత్రిపూట గజ్జల చప్పుడు వినిపించినా,కుక్క ఏడుపు వినిపించినా మీకు జరిగేది ఇదే.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.