ఈ దేవి నవరాత్రులలో ఈ మాటను 3సార్లు చెప్తే ఎటు చూసినా డబ్బే డబ్బు శివుడే పార్వతికి చెప్పిన రహస్యం..

By | 08/10/2021

(913)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *