ఈ రోజే శ్రావణ శుక్రవారం సాయంత్రం 6-8 మధ్యలో ఈ ఆకు మీద ఒక్క దీపం వెలిగిస్తే బంగారంతో నిండిపోతుంది

By | 13/08/2021

(129)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *