ఈ వ్యక్తి చేసిన పని తెలిస్తే ప్రతిఒక్కరూ చేతులెత్తి దండం పెడతారు.

By | 17/03/2021

(33)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *