ఈ శ్లోకాన్ని మూడుమార్లు స్మరిస్తే ఒక్క విష్ణు సహస్ర నామ పారాయణ చేసిన ఫలితమే…తెలుసా

By | 21/04/2021

(87)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *