ఉగాది రోజు ఒంటికి ఈ రసం రాస్కుని స్నానం చేస్తే కటిక దరిద్రుడైనా కుభేరుడు అవుతాడు

By | 12/04/2021

(445)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *