ఎవరో బిచ్చగత్తె అనుకోని వెళ్లి చుస్తే మైండ్ బ్లాక్: ఆమె కోసం ఏకంగా కలెక్టరే వచ్చింది…