గుడిలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ ఇంటికి తెచ్చుకుంటే జరిగేది ఇదే…