జనాలను వణుకు పుట్టిస్తున్న బ్రహ్మగారు చెప్పిన 2023 కాలజ్ఞానం…