దీపం వెలిగించి ఇలా చేస్తే లేదుకాదు అనకుండా ఏదైనా మీకాళ్ళదగ్గరకు వస్తుంది సాక్షాత్తు శివుడే చెప్పాడు..

By | 27/09/2021

(175)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *