నా తల రాత అంతే..ఆ అదృష్టం లేదు..సాయి పల్లవి కామెంట్స్…