నా 50 ఏండ్ల అనుభవంలో నేను ఓడిపోలేదు.సంతానం లేని వాళ్ళు ఒక్కసారి పసరు తాగండి మీరే నలుగురికి చెప్తారు.

By | 20/10/2021

(2525)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *