నూకరాజుతో కామకాగడ వెలిగించి ఆ మంటలో పైడిరాజుని పైకి పంపింది: ఓ జ్యోతి కథ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *