నూకరాజుతో కామకాగడ వెలిగించి ఆ మంటలో పైడిరాజుని పైకి పంపింది: ఓ జ్యోతి కథ