పెద్ద కలెక్టర్ మీరు..ఇంత జిడ్డుగా ఉన్నారేంటీ??కలెక్టర్ సమాధానం వింటే కన్నీళ్లే…