ప్రతిరోజు డ్రైనేజీ కన్నంలోకి చూస్తూ అరుస్తున్న కుక్క..అనుమానం వచ్చి అందులో అముందో చూసి అందరూ