ప్రతి తల్లి కూతురికి పెళ్లి చేసి అత్తగారింటికి పంపే ముందు ఈ మాట తప్పకుండ చెప్పాలి ….

By | 16/03/2022

ప్రతి తల్లి కూతురికి పెళ్లి చేసి అత్తగారింటికి పంపే ముందు ఈ మాట తప్పకుండ చెప్పాలి ….

(27)