బ్రహ్మ రాతను ఎవ్వరూ మార్చలేము,మాంగళ్య బంధం ఎవరికీ ఎవరో ముందే విధి లిఖితం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.