భగవంతుడు శ్రీ కృష్ణుడి ప్రకారం ఏవ్వరైతే రాత్రి ఈటైంలో సంభోగం చేస్తారో వారు ఎప్పుడు ధనవంతులుగా ఉంటారు….