భర్త కానీ పిల్లలు కానీ మాటవినకపోతే భోజనంలో కలిపితినిపించండిఆడవాళ్ళు తప్పకచూడండి…

1
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here