ముక్కోటి ఏకాదశి రోజు బియ్యం డబ్బాలు దీనిని పెడితే కూర్చొని తిన్న తరగని ఆస్తి వచ్చి పడుతుంది తిరిగి..