రేపు శనివారం కాగితం మీద ఈ మంత్రం రాసి బీరువాలో పెడితే తరతరాలు కూర్చుని తిన్నా తరగని ఐశ్వర్యంవస్తుంది

By | 02/04/2021

(860)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *