రోడ్డు మీద దొరికిన పిల్లలని అల్లారుముద్దుగా పెంచాడు.. కానీ పాతికేళ్ల తరువాత ఏం చేసారో తెలుసా.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.