వెండి ఉంగరాన్ని ఈ వేలికి పెట్టుకొని చూడండి అదృష్టం కలిసి వచ్చి డబ్బు బంగారం కొనుక్కుంటారు…

1
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here