శ్రావణమాసం ముగిసే లోపు స్త్రీలు మంగళసూత్రంలో దీనిని కడితే నిండు నూరేళ్ళు సుమంగళిగా వుంటారు

By | 23/08/2021

(203)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *