6లక్షల రౌండ్ ఫిగర్ కోసం శ** ట్రీట్ మెంట్! యశోద ఆస్ప్రత్రిలో జర్నలిస్ట్ రఘు