94ఏళ్ల ముసలాయన కోసం ఏకంగా ప్రధానమంత్రే రంగంలోకి దిగాడు..ఇంతకీ అయన ఎవరో తెలుసా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.