ఇలాచేస్తే ఎంత గారపట్టిన పచ్చనిపళ్ళు అయినా 2 ని||ల్లో ముత్యాల్లా మెరిసిపోతాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.