తండ్రి చేసిన పనికి రోడ్డున పడ్డ ఆర్తి అగర్వాల్ డాక్టర్ వద్దని చెప్పినా లైపో ఎందుకు చేయించుకుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.