బుధవారం పౌర్ణమి ముందు వస్తుంది గనుక రాత్రి 12లోపు 5రూపాయలు,చిటికెడు ఉప్పుతో ఇలా చేస్తే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.