మీ ఇంట్లో దరిద్ర దేవత ఉందని తెలిపే 5 సూచనలు.

మీ ఇంట్లో దరిద్ర దేవత ఉందని తెలిపే ఐదు సూచనలు ఇవే లక్ష్మీదేవికి ఒక అక్క ఉంది. ఆమెని దరిద్ర దేవత అని జేష్ట దేవత అని లక్ష్మి అని అంటారు. లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీ ఇద్దరూ కూడా వ్యతిరేక లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. సంపదలకు ఆదిదేవత. లక్ష్మీదేవి హిందూ పురాణాల ప్రకారం పాలసముద్రం నుంచి లక్ష్మీదేవి జన్మించింది. అయితే లక్ష్మీదేవికి ఒక అక్క కూడా ఉంది. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు జీవితంలో లక్ష్మీ కటాక్షం ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు. అయితే లక్ష్మీదేవి సోదరి మాత్రం దీనికి వ్యతిరేకం ఆమె పేరు లక్ష్మి పాలసముద్రాన్ని మదించినప్పుడు దరిద్ర దేవత పుట్టింది.

దరిద్ర దేవత తర్వాత ఆలాహలం పుట్టింది. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి పుట్టింది. లక్ష్మీదేవి పుట్టిన తర్వాత అమృత కలశంతో ధన్వంతరి అవతరించారు. పాలసముద్రం నుంచి పుట్టిన లక్ష్మీని తాను వివాహం చేసుకోవాలని విష్ణుస్తాడు. అయితే అప్పుడు లక్ష్మీదేవి తనకన్నా పెద్దది అయినటువంటి సోదరి వివాహం జరిగిన తర్వాతే తాను వివాహం చేసుకుంటానని అంటుంది. దీంతో లక్ష్మికి తగిన వరుడి కోసం శ్రీహరి ఎంత వెతికినా ప్రయోజనం ఉండదు. ఆమెను పిల్లాడడానికి ఎవరు అంగీకరించరు. చివరికి ఉద్దారక మహర్షి ఒప్పుకొని ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాడు.

ఆలక్ష్మి కారం మరియు పుల్లని పదార్థాలు అంటే ప్రీతి. అందుకే ఇంటి ముందు నిమ్మకాయలు మిరపకాయలు వేలాడదీస్తారు. ముందు నిమ్మకాయలు మిరపకాయలు వేలాడదీస్తారు. లక్ష్మి ప్రవేశించిన ఇంటిలో పేదరికం తాండవం చేస్తుంది. ఆ సమయంలో లక్ష్మీని ఎంత ప్రార్థించినా ఎప్పుడు ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే లక్ష్మీ ఉన్నచోట లక్ష్మీ ఉండదు అక్కాచెల్లెళ్ళు అయినప్పటికీ లక్ష్మీదేవికి లక్ష్మీకి అస్సలు పడదు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక చోట ఉండరు. ఏ మనిషి కూడా దరిద్ర దేవత ఇంట్లో ఉండాలని కోరుకోడు. పూర్తి సమాచారం కోసం కింద ఉన్న వీడియోలో చూడండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.