రష్మిక ఎంగేజ్మెంటిని విజయ్ దేవరకొండ ఎలా క్యాన్సిల్ చేసాడు కన్నడలో రష్మికని ఎందుకు బ్యాన్ చేసారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.