రేపు సంకట హర చతుర్ధి బుధవారంతో కలిసి వచ్చింది పొరపాటున ఈ కూర తింటే గం** 7తరాలు అష్ట కష్టాలు తప్పవు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.