రేపే గురువారంతో కూడిన సంకష్టహర చతుర్థి స్నానం చేసే నీటిలో ఇది వేసుకొని చేస్తే ఒంట్లో దోషాలన్నీ పోయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.