రోడ్డు పై పిచ్చిదాన్ని చూసి కారపమన్న కలెక్టర్.. అధికారులు జనాలు అందరు..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.