స్నానం చేసే నీళ్ళలో దీనిని కలుపుకుని స్నానం చేయండి కష్టాలు రాహు కేతు శని దోషాలు పితృదోషాలు తొలగుతాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.